Obec Ardovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ardove na pozíciu:

samostatný odborný referent

-na dobu určitú - zastupovanie počas MD

Náplň práce na pracovné miesto:

·         vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, výkazníctvo a štatistika,

·         práce na príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,

·         sekretárske práce, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,

·         vedenie personálnej agendy, mzdové účtovníctvo

·         vedenie registratúry, správa daní a poplatkov, fakturácia

·                            vedenie pokladne obce - pokladničné operácie, vedenie bankových účtov obce, realizácia             prevodných príkazov,

·         kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,

·         realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.

Požiadavky:

·         minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie výhodou,

·         znalosť podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva

·         znalosť základných noriem samosprávy,

·         znalosť PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

·         schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.       žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.       štruktúrovaný životopis

3.       úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4.       výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

5.                         písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového         konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

6.                         čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v prílohách žiadosti, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 Termín podanie prihlášky je najneskôr do 02.10.2017 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ardovo, Ardovo 34,049 55 Ardovo                                                                                              Obálku prosím označte:  „ Výberové konanie SOR- neotvárať “                                               

              Informácie na telefónnom čísle: 0911 460 138, 058/7921 223

            Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov

 

V Ardove, 01.09.2017                                                                                                        Daniel Fábián

                                                                                                                                             starosta obce

tel.č. 058/7921 223               IČO: 328 090         bankové spojenie:                              adresa:

fax: 058/788 11 80 DIČ: 2020961173               VÚB, a. s., Rožňava                            Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                 20 122 582 / 0200                                 049 55 p. Dlhá Ves

 

 

Výberové konanie-SOR.pdf (37658

 Obec Ardovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ardove na pozíciu:

samostatný odborný referent

-na dobu určitú - zastupovanie počas MD

Náplň práce na pracovné miesto:

·         vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, výkazníctvo a štatistika,

·         práce na príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,

·         sekretárske práce, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,

·         vedenie personálnej agendy, mzdové účtovníctvo

·         vedenie registratúry, správa daní a poplatkov, fakturácia

·                            vedenie pokladne obce - pokladničné operácie, vedenie bankových účtov obce, realizácia             prevodných príkazov,

·         kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,

·         realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.

Požiadavky:

·         minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie výhodou,

·         znalosť podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva

·         znalosť základných noriem samosprávy,

·         znalosť PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

·         schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.       žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.       štruktúrovaný životopis

3.       úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4.       výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

5.                         písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového         konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

6.                         čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v prílohách žiadosti, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 Termín     podanie prihlášky je najneskôr do 02.10.2017 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ardovo, Ardovo 34,049 55 Ardovo                                                                                                Obálku prosím označte:  „ Výberové konanie SOR- neotvárať “                                               

                 Informácie na telefónnom čísle: 0911 460 138, 058/7921 223

                   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú                                                                                           požadované podmienky. 

                    Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené   písomne  najmenej 7 dní pred jeho konaním.   

                   Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov

 

V Ardove, 01.09.2017                                                                                                        Daniel Fábián

                                                                                                                                             starosta obce

tel.č. 058/7921 223               IČO: 328 090         bankové spojenie:                              adresa:

fax: 058/788 11 80 DIČ: 2020961173               VÚB, a. s., Rožňava                            Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                 20 122 582 / 0200                                 049 55 p. Dlhá Ves

 

 

Výberové konanie-SOR.pdf (376588)