2015

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo

 

Obecné zastupiteľstvo v Ardove svojím uznesením č.  06 /2015 zo dňa 16.01.2015 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo na 30.03.2015 na kratší pracovný čas s 6% úväzkom.

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

 

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 •  
 1. Ďalšie predpoklady:

 

 • prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe alebo štátnej správe
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • užívateľské ovládanie počítača
 • občianska a morálna bezúhonnosť

 

 1. Náležitosti prihlášky:

 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 • výpis z registra trestov ( nie straší ako 3 mesiace)
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis
 • súhlas zo zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Ardovo doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “  na adresu

 

Obecný úrad Ardovo, Ardovo č. 34. 049 55 Ardovo                                 

najneskôr do 23.03.2015

 

 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ­§ 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kandidát bude písomne pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s ním bude vykonaný krátky pohovor a následne prebehne voľba hlavného kontrolóra obce. 

 

 

 

tel.č. 058/7921 223            IČO: 328 090                      bankové spojenie:                             adresa:

fax: 058/788 11 80            DIČ: 2020961173              VÚB, a. s., Rožňava                          Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                   SK17 0200 0000 0000 2012 2582           049 55 p. Dlhá Ves

 

 

 

volba HL. kontrolóra.pdf (163407)