Obec Ardovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ardove na pozíciu:

samostatný odborný referent

-na dobu určitú - zastupovanie počas MD

Náplň práce na pracovné miesto:

·         vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, výkazníctvo a štatistika,

·         práce na príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,

·         sekretárske práce, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,

·         vedenie personálnej agendy, mzdové účtovníctvo

·         vedenie registratúry, správa daní a poplatkov, fakturácia

·                            vedenie pokladne obce - pokladničné operácie, vedenie bankových účtov obce, realizácia             prevodných príkazov,

·         kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,

·         realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.

Požiadavky:

·         minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie výhodou,

·         znalosť podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva

·         znalosť základných noriem samosprávy,

·         znalosť PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

·         schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.       žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.       štruktúrovaný životopis

3.       úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4.       výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

5.                         písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového         konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

6.                         čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v prílohách žiadosti, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 Termín podanie prihlášky je najneskôr do 02.10.2017 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ardovo, Ardovo 34,049 55 Ardovo                                                                                              Obálku prosím označte:  „ Výberové konanie SOR- neotvárať “                                               

              Informácie na telefónnom čísle: 0911 460 138, 058/7921 223

            Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov

 

V Ardove, 01.09.2017                                                                                                        Daniel Fábián

                                                                                                                                             starosta obce

tel.č. 058/7921 223               IČO: 328 090         bankové spojenie:                              adresa:

fax: 058/788 11 80 DIČ: 2020961173               VÚB, a. s., Rožňava                            Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                 20 122 582 / 0200                                 049 55 p. Dlhá Ves

 

 

Výberové konanie-SOR.pdf (37658

 Obec Ardovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ardove na pozíciu:

samostatný odborný referent

-na dobu určitú - zastupovanie počas MD

Náplň práce na pracovné miesto:

·         vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, výkazníctvo a štatistika,

·         práce na príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,

·         sekretárske práce, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,

·         vedenie personálnej agendy, mzdové účtovníctvo

·         vedenie registratúry, správa daní a poplatkov, fakturácia

·                            vedenie pokladne obce - pokladničné operácie, vedenie bankových účtov obce, realizácia             prevodných príkazov,

·         kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,

·         realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.

Požiadavky:

·         minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie výhodou,

·         znalosť podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva

·         znalosť základných noriem samosprávy,

·         znalosť PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

·         schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:

1.       žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.       štruktúrovaný životopis

3.       úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4.       výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

5.                         písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového         konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

6.                         čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v prílohách žiadosti, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 Termín     podanie prihlášky je najneskôr do 02.10.2017 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ardovo, Ardovo 34,049 55 Ardovo                                                                                                Obálku prosím označte:  „ Výberové konanie SOR- neotvárať “                                               

                 Informácie na telefónnom čísle: 0911 460 138, 058/7921 223

                   Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú                                                                                           požadované podmienky. 

                    Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené   písomne  najmenej 7 dní pred jeho konaním.   

                   Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov

 

V Ardove, 01.09.2017                                                                                                        Daniel Fábián

                                                                                                                                             starosta obce

tel.č. 058/7921 223               IČO: 328 090         bankové spojenie:                              adresa:

fax: 058/788 11 80 DIČ: 2020961173               VÚB, a. s., Rožňava                            Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                 20 122 582 / 0200                                 049 55 p. Dlhá Ves

 

 

Výberové konanie-SOR.pdf (376588)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

                                            Váš list číslo/ zo dňa              Naše číslo                   Vybavuje                                Ardovo

                                                              VO-01/2017               Kanyitúrová                            01.09.2017

                                                                                   058/7921 223

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Zákon“ )

 

„ Administratívne práce a vedenie účtovníctva“

 

.

 

1.         Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Ardovo

IČO:               00328090

Sídlo:              Ardovo č. 34, 049 55 Ardovo

email:              obecardovo@mail.t-com.sk

 

 

2.         Typ zmluvy: zmluva o poskytovaní administratívnych služieb a vedenie účtovníctva

Predmet zákazy: Administratívne práce a vedenie účtovníctva

 

 

3.         Opis predmetu zákazky:

 

 

·         vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, výkazníctvo a štatistika,

·         práce na príprave rozpočtu, záverečného účtu obce, výročnej správy,

·         sekretárske práce, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov,

·         vedenie personálnej agendy, mzdové účtovníctvo

·         vedenie registratúry, správa daní a poplatkov, fakturácia

·                            vedenie pokladne obce - pokladničné operácie, vedenie bankových účtov obce, realizácia             prevodných príkazov,

·         kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva,

·         realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.

 

 

Predmet zákazky: „ Administratívne práce a vedenie účtovníctva“

 

 

 

4.         Miesto dodania predmetu zákazky:

Obecný úrad Ardovo

Ardovo č. 34

049 55 Ardovo

 

5.         Predpokladaná hodnota zákazky: ˂  350€/ mesačne

 

6.         Možnosť predloženia ponuky:

Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

 

7.         Termín realizácie predmetu zákazky : od 01.12.2017 do 31.12.2020

 

8.         Podmienky financovania:  Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe mesačných faktúr. Faktúra bude splatná do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

 

9.         Lehota na predloženie ponúk: do 02.10.2017 do 12:00 hod.

 

Adresa , na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to pondelok, streda v čase od 08:00 – 16:00 a v piatok v čase od 08:00 – 12:00. V prípade elektronického doručenia uchádzači zašlú cenovú ponuku mailom na adresu obecardovo@mail.t-com.sk do 02.10.2017.

 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v súlade s § 19 ods. 2 a ods. 3 zákona.

 

10.       Kritérium vyhodnotenia ponúk:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu na požadovaný predmet zákazky v EUR.

 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.

 

 

 

 

V Ardove, 01.09.2017

 

 

                                                                                              .........................................................

                                                                                                          Daniel Fábián starosta obce

 

 

 

tel.č. 058/7921 223            IČO: 328 090                      bankové spojenie:                             adresa:

fax: 058/788 11 80            DIČ: 2020961173              VÚB, a. s., Rožňava                          Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                             20 122 582 / 0200                             049 55 p. Dlhá Ves

 

 

 

 

 

tel.č. 058/7921 223            IČO: 328 090                      bankové spojenie:                             adresa:

fax: 058/788 11 80            DIČ: 2020961173              VÚB, a. s., Rožňava                          Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                             20 122 582 / 0200                             049 55 p. Dlhá Ves